خانه پرسپولیس جریمه ۲۰ میلیونی عبدی به خاطر عدم رعایت پروتکل بهداشتی