خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ دهن‌کجی به قوانین با شعار تعامل با باشگاه‌ها
جریمه ناچیز بده، تخلف کن!