خانه استقلال هیچ کس از استقلال، مجیدی و .... شاکی نیست، همه تقصیرها گردن پرسپولیس
جرم؛ ۵ سال صدرنشینی