خانه منهای پرسپولیسلیگ برترنقل و انتقالات جدایی دو بازیکن نساجی / ولسیانی به اصفهان رفت، آبشک به خوزستان