خانه پرسپولیس نقل و انتقالات پیش از موعد؛ از خروجی‌ها لطمه نمیبینیم اگر حواسمان به ورودی‌ها باشد
جدال فرسایشی برای پرسپولیس