خانه اخبار جای خالی یک پیشکسوت در هیات مدیره پرسپولیس / سینوهه وزیر ورزش بر مسند ریاست