خانه پرسپولیس پهلوان در گفت و گو با پرسپولیس:
جام گرفتن برای پرسپولیس عادی شده است