خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی اسکوچیچ از تیم سوم ۷ بازیکن و از تیم‌های اول و دوم ۵ بازیکن را انتخاب کرد؛
جام ندیده‌ای با بیشترین ملی‌پوش!