خانه پرسپولیس حلالی: کار در پایه فقط به شعار خلاصه شده، از عمل خبری نیست
تیم های پایه برای پرسپولیس مهم نیستند