خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی بعد از انتقادات فراوان از لیست اسکوچیچ؛
تیمی امیدوارکننده در غیاب ستاره ها