خانه پرسپولیس آخرین وضعیت جدید ترین مصدوم پرسپولیس
تکلیف کمال امروز مشخص می شود