خانه پرسپولیس تکلیف رادو در هیات مدیره مشخص می‌شود