خانه پرسپولیس گلزنی دوباره جوانی که نشان داد راه گلزنی در دربی را خوب می داند
تکرار تاریخ برای عبدی