خانه لیگ برترسپاهان توضیح سپاهانی‌ها درباره اظهارات سوال‌برانگیز نویدکیا