خانه پرسپولیس توضیحات رئیس فدراسیون پزشکی در خصوص قرنطینه پرسپولیس