خانه پرسپولیس تنها غایب پرسپولیس در سفر به عربستان مشخص شد