خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس محسن خلیلی: پرسپولیس جای آزمون و خطا نیست از مدیریت گرفته تا تدارکات تیم
تنها تیم قهرمانی هستیم که این همه بازیکن از دست دادیم