خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی تمرین عصرگاهى امیدها؛ پرفشار و با نشاط