خانه پرسپولیس تقدیر و تشکر دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران