خانه اخبار تقابل پرسپولیس و شهر خودرو از نگاه آمار؛ سرخ‌ها به دنبال تکرار خاطرات خوش در مشهد