خانه استقلال کاری که با پرسپولیس شد را با دیگران تکرار نکنید
تفاوت کری خواندن و ریشه زدن