خانه گزارش ادینسون کاوانی در شرایطی کم و بیش مشابه آل کثیر، از همراهی منچستر یونایتد محروم شد
تفاوت در پذیرش اشتباه بود