خانه اخبار تساوی ماشین سازی – گل گهر در دیدار تدارکاتی