خانه اخبار تساوی سایپا و تیم ملی جوانان در دیداری دوستانه