خانه پرسپولیس نفت مسجد سلیمان۰ - ۰ پرسپولیس
تساوی با افسوسی به نام پنالتی