خانه پرسپولیس دو روی یک سکه
تساوی‌های سریالی و پرسپولیسی که همچنان در خانه حریفان نمی‌بازد