خانه پرسپولیس برای دیدار برابر صنعت نفت آبادان
ترکیب پرسپولیس مشخص شد