خانه پرسپولیس تردید باشگاه برای خروج آل کثیر از لیست پرسپولیس