خانه پرسپولیس ترابی: عملکرد گوا شگفت انگیز بوده است