خانه فدراسیون فوتبال احیای اتهام قدیمی در مورد کارلوس کیروش؛
ترابیان: او را ما به اشتباه انداختیم