خانه لیگ برترسپاهان کمیته اخلاق اعلام کرد:
تخلف شایان مصلح محرز نشد