خانه پرسپولیس آقای وزیر، بجنب قبل از این که همه به جان هم بیفتند
*تخریب گزینه‌ها با قشون مجازی