خانه پرسپولیس سراب و شو تبلیغاتی به نام طراحی لباس پرسپولیس
تخت جمشید یا برج خلیفه؛ مساله این است!