خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ادعای عجیب یک سایت عراقی:
تبانی عراقی‌ها برای باخت به ایران!