خانه پرسپولیس خريدهاي جديد با گل جواب منتقدان را دادند؛
تازه‌واردهای دوست‌داشتنی