خانه ورزش جهان تاریخ معارفه یوویچ و هازارد مشخص شد