خانه لیگ برترصنعت نفت آبادان تارتار: هواداران پرسپولیس توقع دارند به تیم خودم خیانت کنم؟