خانه لیگ برترنفت مسجدسلیمان تارتار: خبری از برطرف شدن مشکلات نیست