خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی برای بازی با ایران
تاجیکستان به تهران می‌آید