خانه پرسپولیس محمد نادری پس از حضور دیرهنگامش در باشگاه پرسپولیس، بازهم وعده روزهای آینده را به هواداران می‌دهد
به کجا چنین شتابان؟!