خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری به مناسبت روز ملی کشتی؛ / حضور قهرمان کشتی جهان بر مزار تختی و منزل مادر شهدا