خانه پرسپولیس زمان آغاز لیگ بیستم مشخص شد
به لطف سازمان، پرسپولیس حق استراحت ندارد!