خانه پرسپولیس عبدالملکی: به رییس جمهور پیشنهاد دادم مدیریت این دو تیم به مردم واگذار شود