خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری به دستور بنا: اردوی آماده سازی فرنگی کاران برای حضور در رقابت های جهانی لغو شد