خانه پرسپولیس آرفی: وقتی نفهمیدیم در این ۴ سال پول‌های پرسپولیس چه شد
به جای خارجی‌ها، مدیران را اخراج کنید