خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس ترابیان: دادگان چون زد و بند نمی کند و تمیز است، انتخاب نمی شود
به جای جشن فینالیست شدن، این ‌همه داستان درست شد؛ امیدی ندارم