خانه فدراسیون فوتبالبانوان اسکوچیچ در مراسم بدرقه تیم ملی:
به بازیکنان زنان حسودی‌ام می‌شد