خانه گفت‌وگو فائقی: سازمان ما هم مصون از این خطاها نبود، ما مثل امروز دیده نمی‌شدیم
بهترین باشگاه‌مان را می‌دهیم دست کسی که بدون ارزیابی مدیر می‌شود