خانه فدراسیون فوتبال پیگیری‌ها برای وصول مطالبات فدراسیون نتیجه نداشت
بهاروند: برخی با کارشکنی می‌خواستند اساسنامه تائید نشود