خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ بهاروند:ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان هفته اول بیرون از خانه بازی می کنند/طرح مباحث غیرواقعی توهین به مردم و باشگاه هاست